show_button.png

Tidligere medlemsmøder


Institut for Gruppe Analyse  & Gruppeanalytisk Selskab

INVITERER TIL FÆLLESARRANGEMENT

Mandag d. 28.januar kl. 19.00 – 21.30. 

Temaaften om gruppeanalytiske begreber - projekt ”gruppeanalytisk ordbog”.

Mærkeligt nok findes der ikke noget internationalt gruppeanalytisk leksikon. Igennem årene har der været flere tilløb, og en række fagbøger har ordlister, men et egentligt leksikon findes ikke.


Søren Aagaard satte i efteråret 2011 en indledende proces i gang. Dels etableredes en faglig kreds omkring projektet bestående af Robi Friedman, Tove Mathiesen, Peter Ramsing, Bente Thygesen, Lars Bo Jørgensen og Søren Aagaard, og dels gennemførtes en præliminær undersøgelse, hvor lærere ved IGA-Kbh. samt tredjeårs kandidater lavede lister over hvilke begreber, der måtte anses for at være de 25 mest betydningsfulde gruppeanalytiske begreber samt beslægtede begreber.

Resultatet af denne undersøgelse samt projektets generelle perspektiver er beskrevet i en artikel i et nummer af Context (medlemsblad for IGA-International), som kommer i december 2012. Artiklen er vedhæftet denne mail : Læs den her. i printvenlig udgave: artikel.pdf


Siden Foulkes i 1948 skrev sin banebrydende bog ”Introduction to Group Analytic Psychotherapy” og dengang lancerede nogle nøglebegreber, har der fundet en videreudvikling sted. Blandt andet med inspiration fra forskellige teoretiske ståsteder, som objektrelationsteori, selvpsykologi, relationel psykoanalyse etc.. Derudover har vi erfaret, at begreber kan have en forskellig betydning i forskellige landes gruppeanalytiske samfund, samt en forskellig betoning af hvilke der opfattes som ”kernebegreber”. 


Denne mangfoldighed er en del af de gruppeanalytiske bevægelsers kendetegn. Samtidig udvisker mangfoldigheden også, hvad der må anses for specifikke gruppeanalytiske begreber – noget der både vanskeliggør kommunikation mellem gruppeanalytikere på tværs af landegrænser ligesom det vanskeliggør afgræsningen til andre (gruppe)terapiretninger. Det er et problem der har betydning og  konsekvenser for den fortsatte udvikling af gruppeanalytisk teori, metode og forskning.


IGA-KBH.s bestyrelse og bestyrelsen i GAS-International (GASI) bakker op om projekt – Group Analytic Dictionary – hvor formålet på sigt er at lave en ordborg/opslagsbog af så høj en faglig kvalitet som muligt.


Aftens program. 

  1. Indledning - hvor projektet er lige nu ? v. Søren Aagaard 
  2. Spejling v. Lars Bo Jørgensen
  3. Gruppeanalytiske termer om drømme v. Søren Aagaard.
  4. Derudover inviterer/opfordrer vi andre, som ønsker at komme med en (kort) fremstilling om et centralt eller beslægtet gruppeanalytisk begreb. Henvendelse kan rettes til Søren Aagaard s-aagaard@get2net.dk  eller Lars Bo Jørgensen lars@psyc.dk. 
  5. Efter oplæggene vil der være en pause og aftenen afsluttes med fælles refleksion og diskussion.  


Sted Psykiatrifonden, Hejrevej 43 , 3.sal ,2400 NV. 

Pris: kr. 50,- for medlemmer af IGA eller GAS og kr. 100,- for ikke-medlemmer.


Kom til Gruppeanalytisk Selskabsaften 

Kom til GAS Arrangemenet Danmark i Krig Torsdag d. 1 dec 2011 kl. 19.00-21:00 på Høffdingsvej 


Der vil være   oplæg og gruppediskussion om Danmark i Krig


LAD OS DISKUTERE Identitet Nationalitet  Debriefing Hardiness Social Unconsciouis Matrix og alt det andet .......................


Medlemmer af GAS Gratis   Ikke medlemmer 100 kr 


Oplægsholderne er: 

  • Psykolog Marina Mavropoulou
  • Psykolog Sven Erik Olsen
  • Psykolog Christian Flansmose Jacobsen


Christian Flansmose  Jacobsen skriver om sit oplæg:

Jeg vil lave et oplæg med udgangspunkt i Clausewitz's tese om: krig som en fortsættelse af politik med andre midler. Dette for at pointere at krige er mellemmenneskelige på en lignende, om end ekstrem måde, som andre sociale fænomener (statsdannelser, produktion, handel).Fulgt af overvejelser (med reference til min tur til Afghanistan) om mellemmenneskelig destruktion/konstruktion - 9/11 som stenen der danner ringe i vandet. Herefter vil jeg sige noget om de to verdenskriges betydning for grundlæggelsen af gruppeanalysen, endeligt noget om gruppeanalysens potentialer for forståelse, forudsigelse og forhindring af kriges opståen.


Marina Mavropoulou vil tage udgangspunkt i battlemind konceptet og beskrive efterreaktioner efter udsendelse i international mission. 


DSPBU (Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi for Børn og Unge) og GAS (Gruppeanalytisk Selskab) inviterer til flg. kursus.


De tre R’er: modstand (resistance), oprør (rebellion) og afvisning (refusual) - tre veje til at arbejde med gruppen i et relationelt perspektiv.

To dages workshop med Richard Billow den 3. og 4. september 2010.


Den amerikanske psykoanalytiker og gruppeterapeut Richard Billow kommer til Danmark den 3-4. september 2010.


Richard Billow har gennem 30 år udviklet en psykoterapeutisk forståelse om grupper, som tager udgangspunkt i Bions teori og klinik. En forståelse som han har betegnet relationel gruppeterapi.


Bion var i sin tænkning centreret om individet, men opfattede individet ud fra gruppeperspektivet og var vedvarende optaget af teorier om grupper og grupperelationer. Billow har benyttet Bions ideer i sine egne studier af grupper. Det er Billows opfattelse at psyken befinder sig på et dissociativt-integrativt kontinuum, som bestemmes af den emotionelle tilstand på et givent tidspunkt. Gruppeoplevelsen bringer karaktertræk frem hos den enkelte, som ofte undslipper opmærksomheden i individuel terapi. Når forståelsen af sig selv og andre forstyrres, konfronteres gruppen med noget ukendt og forvirrende, hvor afspaltede og isolerede dele af selvet kommer til udtryk. Det kan være en udfordring for gruppeterapeuten, hvor terapeutens egen uro forstærkes. 


Billow kombinerer Bions tidlige arbejder om oplevelser i grupper med Bions teoretiske forståelse af basale antagelser og modoverføringsoplevelser. Billow er specielt optaget af de tre typer primitive objektrelationer: had (love), kærlighed (hate) og viden (knowledge). Billow præsenterer i sine skriftlige arbejder disse komplekse teoretiske konstruktioner i en praktisk og klinisk form, og han er kendt for at være en ligefrem og tydelig underviser og supervisor, som fastholder en kompleks forståelse med en klinisk brugbar tilgang. Det gør det til en særdeles spændende men også en udfordrende oplevelse at deltage i hans arrangementer.


Udover en række artikler er Billow forfatter til bogen Relational Group Psychotherapy: From Basic Assumptions to Passion, and Resistance fra 2003. Hans nye bog Resistance, Rebellion and Refusal in Group: The 3 R’s udkommer i 2010 på Karnac Books.


Denne workshop tager udgangspunkt i den seneste bog og forståelse af, hvorledes gruppen og den enkeltes drift efter viden og emotionel sandhed er frustrerende og fører til afvisning, oprør og modstand. Workshoppen vil være en kombination af oplæg fra Billow og eksperimentelle grupper i forskellige former.   


Richard M, Billow, PhD, ABPP, er klinisk psykolog og psykoanalytiker. Han har været tilknyttet the Gordon Derner Institute of Advanced Psychological Studies, Adelphi University, New York, siden 1968.Han er klinisk professor og leder af instituttets Postdoctoral Program i Group Psychotherapy. Han har praksis i Great Neck, New York.


Program

Friday

10.00 – 10.15 Welcome 

10.15 – 11.15 Billow / lecture/discussion: Love, Hate and Knowledge and Other Concepts of Relational  Group Psychotherapy.

11.15 – 11.30 Coffee Break

11.30 – 12.45 Billow: Group Demonstration. 

12.45-13.15  Discussion/Debriefing  

13.15 – 14.15 Lunch  

14.15 – 15.00 Discussion 

15.00 – 15.15 Coffee Break

15.15 -16.30  Billow: Experiential Large Group/Median Group 1 

16.30 – 17.00 Intersubjectivity:  Debriefing, Reflections & Integration of Concepts.  

 

Saturday. 

9.30 -10.00 Coffee

10.00 – 11.00  Billow:  Lecture/discussion:  Truth/Falsity:  Resistance, Rebellion and Refusal 

11.00 – 11.15   Coffee Break

11.15– 12.30  Billow: Small Group Demonstration 

12.30-13.00 Discussion/Debriefing

13.00 – 13.45 Lunch 

13.45 – 14.15   Lecture/Discussion:  Four modes of therapeutic interaction  

14.15 -15.30 Billow:  Experiential Large Group/Median Group 2

15.30 – 15.45 Coffee Break

15.45-17. 00  Debriefing, Reflections & Integration of  Concepts/Evaluation/Leave Taking

 

Tid: 3. & 4. September 2010, kl. 10-17


Sted: Fælleshuset for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier, Høffdingsvej 22, 3.sal, 2500 Valby


Pris: 1800 kr. for medlemmer af GAS incl. kaffe, frokost og forfriskninger.

 2000 kr. for ikke-medlemmer incl. kaffe, frokost og forfriskninger.


Tilmelding er bindende og sker ved at indbetale beløbet til GAS, Høffdingsvej 22, 3.,

2500 Valby, til Danske Bank reg.nr. 9570 konto nr. 6531 326, senest d. 15. august 2010.

Angiv ‘workshop’, deltagernavn og -titel samt evt. medlemskab.


Hvis din arbejdsplads skal betale, er en offentlig virksomhed og ønsker elektronisk faktura, sendes anmodning herom på mail til GAS sekretariat, nb@fpap.dk, med angivelse af arbejdspladsens navn, adresse, EAN-nummer og evt. reference samt øvrige ovennævnte oplysninger.


Der udsendes ikke bekræftelse til deltagerne. Ved overtegning modtager de pågældende besked, og indbetalingen returneres


Max 25 deltagere.


Selskabsaften
3. maj 2010

Kom og hør  oplæg fra to af kandidaterne fra uddannelsesholdet 2009.  Psykologerne Dorte Kofoed og Camilla Hartvig vil tage udgangspunkt i deres godkendte opgaver fra GAU 2009.


Cand. Psych. Camilla Hartvig Nielsen  vil tage udgangspunkt i opgaven: "Når nogen dør.

En undersøgelse af hvordan spejling i gruppeanalytisk tænkning, kan bidrage til en større forståelse for gruppeprocessen i en gruppe med terminale kræftpatienter."

Cand. Psych. Dorthe Kofoed  tage udgangspunkt i opgaven: Hvorledes influeres tillempet gruppeanalytisk gruppeterapi med interventionen klarifikation ud fra en mentaliseringsbaseret tankegang?


Vel mødt.


Sted og tid: 

Fællesforeningen Høffdingsvej 22, 2500 Valby 

kl. 19-21


DET ER GRATIS FOR MEDLEMMER   50.- KR FOR IKKE MEDLEMMER 


Temadag om ADHD
Torsdag den 25. marts 2010 fra 10-17. 


ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) har som behandlingsmæssigt begreb vundet en stadig større udbredelse gennem de senere år. ADHD er en forståelse af psykiske vanskeligheder, som tiltaler offentligheden og behandlingsmæssige kredse. Samtidig er det en måde at forholde sig til et psykisk og samfundsmæssigt problem. Hvad er det i denne forståelse, som både er genkendeligt, og som man ønsker at blive genkendt i?


Vi arrangerer i FPAP og GAS en temadag torsdag den 25. marts, hvor dette søges belyst nærmere. Vi har inviteret en række oplægsholdere, som forholder sig til forskellige aspekter af dette fænomen. Vi vil både gennemgå begrebet ved hjælp af oplægsholdere, som bruger det forskningsmæssigt og klinisk, samt oplægsholdere som forholder sig kritisk til begrebet. Hvordan skal ADHD forstås i en relationsmæssig sammenhæng, og hvordan forholder ADHD til beslægtede forståelser som det antisociale og borderline personlighedsorganisation.

 

Karen Vibeke Mortensen belyser ADHD ud fra en relationsmæssig tilgang og vil se på afgrænsningen til borderline begrebet. Ole Jakob Storebø og Morten Hesse forholder sig til ADHD som et brugbart klinisk og forskningsmæssigt begreb. Ole Jakob Storebø beskæftiger sig med tilknytningskompetencer og socialfærdighedstræning hos børn, mens Morten Hesse belyser relationen mellem ADHD og misbrug. Peter Gottlieb og Peter Kramp ser på sammenhængen mellem det antisociale og ADHD, hvor Peter Gottlieb blandt bidrager med en mindre opgørelse over unge forbrydere på Ritalin. 

Dagen vil være en blanding af oplæg og refleksioner i plenum.


Tid: torsdag den 25. marts fra 10-17. 


Sted: Fælleshuset for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier, Høffdingsvej 22, 3.sal, 2500 Valby


Målgruppe: Læger og psykologer og andre som arbejder behandlings- mæssigt med

disse problematikker.


Pris: 1000 kr. for medlemmer, 1200 kr. for ikke-medlemmer. Inkl. frokost, kaffe og

forfriskninger.


Tilmelding er bindende og sker ved at indbetale beløbet til FPAP, Høffdingsvej 22, 3.,

2500 Valby, til Nordea reg.nr.1436 konto nr. 7554 190 434, senest d. 15. marts 2010.

Angiv ’temadag’, deltagernavn og -titel samt evt. medlemskab.


Hvis din arbejdsplads skal betale, er en offentlig virksomhed og ønsker elektronisk faktura, sendes anmodning herom på mail til FPAP´ s sekretariat, nb@fpap.dk, med angivelse af arbejdspladsens navn, adresse, EAN-nummer og evt. reference samt øvrige ovennævnte oplysninger.


Der udsendes ikke bekræftelse til deltagerne. Ved overtegning modtager de pågældende

besked, og indbetalingen returneres.


Temadag om ADHD
Torsdag den 25. marts 2010 fra 10-17. 

ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) har som behandlingsmæssigt begreb vundet en stadig større udbredelse gennem de senere år. ADHD er en forståelse af psykiske vanskeligheder, som tiltaler offentligheden og behandlingsmæssige kredse. Samtidig er det en måde at forholde sig til et psykisk og samfundsmæssigt problem. Hvad er det i denne forståelse, som både er genkendeligt, og som man ønsker at blive genkendt i?


Vi arrangerer i FPAP og GAS en temadag torsdag den 25. marts, hvor dette søges belyst nærmere. Vi har inviteret en række oplægsholdere, som forholder sig til forskellige aspekter af dette fænomen. Vi vil både gennemgå begrebet ved hjælp af oplægsholdere, som bruger det forskningsmæssigt og klinisk, samt oplægsholdere som forholder sig kritisk til begrebet. Hvordan skal ADHD forstås i en relationsmæssig sammenhæng, og hvordan forholder ADHD til beslægtede forståelser som det antisociale og borderline personlighedsorganisation. 


Karen Vibeke Mortensen belyser ADHD ud fra en relationsmæssig tilgang og vil se på afgrænsningen til borderline begrebet. Ole Jakob Storebø og Morten Hesse forholder sig til ADHD som et brugbart klinisk og forskningsmæssigt begreb. Ole Jakob Storebø beskæftiger sig med tilknytningskompetencer og socialfærdighedstræning hos børn, mens Morten Hesse belyser relationen mellem ADHD og misbrug. Peter Gottlieb og Peter Kramp ser på sammenhængen mellem det antisociale og ADHD, hvor Peter Gottlieb blandt bidrager med en mindre opgørelse over unge forbrydere på Ritalin. 


Dagen vil være en blanding af oplæg og refleksioner i plenum.


Tid: torsdag den 25. marts fra 10-17. 


Sted: Fælleshuset for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier, Høffdingsvej 22, 3.sal, 2500 Valby


Målgruppe: Læger og psykologer og andre som arbejder behandlings- mæssigt med

disse problematikker.


Pris: 1000 kr. for medlemmer, 1200 kr. for ikke-medlemmer. Inkl. frokost, kaffe og

forfriskninger.


Tilmelding er bindende og sker ved at indbetale beløbet til FPAP, Høffdingsvej 22, 3.,

2500 Valby, til Nordea reg.nr.1436 konto nr. 7554 190 434, senest d. 15. marts 2010.

Angiv ’temadag’, deltagernavn og -titel samt evt. medlemskab.


Hvis din arbejdsplads skal betale, er en offentlig virksomhed og ønsker elektronisk faktura, sendes anmodning herom på mail til FPAP´ s sekretariat, nb@fpap.dk, med angivelse af arbejdspladsens navn, adresse, EAN-nummer og evt. reference samt øvrige ovennævnte oplysninger.


Der udsendes ikke bekræftelse til deltagerne. Ved overtegning modtager de pågældende

besked, og indbetalingen returneres.


Fællesforeningen for Psykoanalytiske og analytiske psykoterapier i Danmark indbyder til


5. danske Fælleskonference


13.-14. november 2009


PSYKOTERAPI I TIDEN - TIDEN I PSYKOTERAPI


Vi stilles over for nye krav i vores senmoderne samtid. Og disse krav får indflydelse på vores forståelse af teori og praksis inden for det psykoterapeutiske arbejde med børn, unge, voksne, grupper og for arbejdet i organisationer. Mange af vores klienter såvel som samfundets institutioner og organisationer har andre problemer og forventninger end tidligere.


Der er for tiden et voldsomt fokus på den tid, som terapeutiske forløb tager. Nøgleordene er mange steder ”kortvarig og effektiv behandling”. Men hvilken forskel gør det, om psykoterapi er kort- eller langvarig? Er rigelig tid nødvendigvis bedre end kort tid? - eller hvornår behøver man lang tid, og hvornår er kort tid tilstrækkeligt? Hvornår er et tidspres måske ligefrem det bedste? Særligt frugtbare øjeblikke tager øjeblikke. Hvad betyder tiden i den proces, der bygger op til disse øjeblikke?


Konferencen handler om tid og psykoterapi og inviterer til dialog om, hvilke forandringer af teori og praksis inden for psykoterapierne, som vi i vores senmoderne samtid bliver stillet overfor, samt om hvilken rolle tiden spiller ved psykoterapi med børn, unge, voksne, grupper og for arbejdet i organisationer.


Hovedforedraget vil om fredagen blive holdt af lektor, cand. psych. Ph.D. Carsten René Jørgensen, som bl.a. arbejder med forskningsprojektet: ”Den menneskelige psykologi i senmoderniteten, herunder kulturelt medbestemte forandringer af klinisk psykologisk teori og praksis”. Foredraget efterfølges af diskussionsgrupper og plenumdiskussion.

Lørdag formiddag vil fremtrædende repræsentanter for forskellige retninger inden for psykoterapi med børn, unge, voksne, grupper og for arbejdet i organisationer præsentere korte oplæg om nødvendig hhv. tilstrækkelig tid og efterfølgende deltage i en paneldiskussion.


Begge eftermiddage vil der være workshops med fordybelse i tværgående, teoretiske, kliniske og praktiske spørgsmål. Hver dag afsluttes med storgrupper.

Program  og tilmeldingoplysninger kan ses på FPAP hjemmeside: WWW.FPAP.dk

Nærmere oplysninger: psykolog@helleoesterby.dk eller anbert@post.tele.dk.

Deltagere: Psykologer, psykiatere, børnepsykiatere, psykoterapeuter, organisationskonsulenter mv. samt studerende.


Tid: Fredag 13. november kl. 10.00 til lørdag 14. november 2009 kl. 16.00.


Sted: Konferencecentret Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.


Dieter Nitzgen
IGA, Heidelberg 
’Re-Reading Foulkes – Why and How?’
Forelæsning, seminar og temastorgruppe
Dato: Lørdag d. 2.maj 2009

Program:

9.30-10.00:                Kaffe/te og croissant

10.00-11.45:               ‘Re-Reading Foulkes – Why and How?’ forelæsning og diskussion

11.45-12-30:               Frokost

12.30-14.15:               ’Reading Foulkes’ – Gruppeseminar med udvalgte tekster

14.30-15.30:               Temastorgruppe


S.H. Foulkes er gruppeanalysens grundlægger. Hans bøger er inspirerende, men også komprimerede og rummer en kompleksitet som afspejler divergerende referencerammer fra psykoanalyse over gestaltpsykologi til sociologi. Dieter Nitzgen vil i sin forelæsning vise den fortsatte relevans og inspirationskilde som Foulkes’ arbejder udgør og vil angive måder at genlæse ham på med fornyet udbytte. Eftermiddagen byder på et læseseminar af udvalgte Foulkes tekster, som deltagerne vil have lejlighed til at arbejde med og få kontekstualiseret under Dieter Nitzgens vejledning.


Dieter Nitzgen er gruppeanalytiker, organisationskonsulent og lærer ved IGA, Heidelberg. Han er desuden formand for Scientific Committee of the Management Committee ved Group Analytic Society, London. Her gav han i 2008 den årlige Foulkes Lecture.


Tid:           10.00-15.30

Sted:         Fælleshuset, Høffdingsvej 22, 2500 Valby

Pris m/frokost: Kr. 950,-. (Medlem: kr.800,-; associeret medl. kr.400,-)

Tilmelding senest 27.4. aht. madbestilling.

Indbetaling på Reg. 9570 konto 6531326: Husk navn og arrangement!

Yderligere information: Michael Münchow: mm@dsh-k.dk/2227 1872. 


GAS-Medlemsaften: 
8. juni 2009

•–Kan organisationer føle?

Foredrag ved Edvin Grinderslev

Respons v/Michael Münchow


Påstanden, om organisationer kan føle, er som at sparke døre ind – måske især over for psykodynamisk tænkende. Dette oplæg vil derfor ikke henvise til psykodynamiske teorier, men i stedet søge at samtænke filosofiske perspektiver fra M. Heidegger, E. Cannetti, E. Goffman, C. Taylor, G.H. Mead og M. Merleau-Ponty med henblik på en forståelse af organisationers følelsesliv.


Edvin Grinderslev er organisationspsykolog uddannet ved bl.a. den Organisationspsykologiske Uddannelse (OPU) under IGA-København. Har tidligere arbejdet som seniorforsker ved CASA og HR chefkonsulent i KE. Er i dag førtidspensionist og selvstændig.


Michael Münchow er cand.phil. i litteraturvidenskab og M.A. i filosofi, gruppeanalytiker og lektor på Den Sociale Højskole i København.


Dato:       Mandag d. 8.juni 2008

Tid:      19.30-21.00

Sted:      Fælleshuset, Høffdingsvej 22, 2500 Valby

Pris:      Medlemmer: Gratis,  ikke-medlemmer: 100,00 kr.


Gruppe – hvorfor nu det?

Foredrag v/Michael Münchow, cand.phil., M.A., Psykoterapeut MOF og Gruppeanalytiker


d. 13 september kl. 19:00-21.00 i Palægade 3, 4 tv. 1261 Kbh K


De senere år kan siges at være vidne til en radikal udfordring om afvisning af en traditionel gruppeforståelse på en række niveauer: På et overordnet plan organiserer vi os i stadig ringere grad i bindende fællesskaber. Antallet af lønmodtagere, som er organiseret i fagforeninger har været faldende. Det samme gælder medlemstallene for politiske partier.


Hyppigheden af massedemonstrationer som tilkendegivelse af en samlet opbakning eller protest mod en sag er forsvindende. Foreningslivet med sin faste årlige kadence af møder og generalforsamlinger tynder ud. I organisationer og på arbejdsplader synes en kultur af faste faggrænser at blive afløst af fleksible tværfaglige teams med stadig kortere levetid. På individplan er det de færreste, som vokser op i en egentlig søskendeflok; og selv om sammenbragte børn og familier kan udgøre en betydelig masse, så er samkvemmet ofte af midlertidig karakter. På samme tid er single-tilværelsen som livsform i eksplosiv udvikling, og individualismen må derfor siges at blomstre som aldrig før. Giver det på denne baggrund mening at anbefale folk at gå i gruppe, når livets vanskeligheder fordrer hjælp udefra? 


Dette foredrag vil tage bestik af nutidens gruppekulturer med det formål at afklare, hvorfor det stadig og igen – måske med fornyet afsæt – giver mening at samles i gruppe.


Adskiller MBT gruppeterapi sig fra gruppeanalytisk terapi?

Teoretiske overvejelser og klinisk erfaring.


Foredrag v. overlæge, ph.d. Per Sørensen, Psykoterapeutisk Klinik, Psykiatrisk Center København


Torsdag d 1. november 2012 kl. 19:00-21.00 i Palægade 3, 4 tv. 1261 Kbh K


Hvad stiller vi op med alle de dårlige patienter som henvises til behandling i den hospitalsbaserede ambulante psykiatri? Er der plads til gruppeanalysen og Foulkes tænkning i den moderne offentlige sektor?


I oplægget diskuteres om mentaliseringsbaseret gruppeterapi som det kommer til udtryk i Sigmund Karteruds model kan forstås som gruppeanalytisk terapi - eller om det er noget helt andet. Foulkes modsætningsfyldte teoretiske værk inddrages herunder de kliniske vanskelighederne med sværere personlighedsforstyrrelser, og de destruktive processer som kan udvikles i matrix. Malcolm Pines forståelse ses som et andet og postmodernistisk svar på dette problem, mens Karteruds model opfattes som modernistisk. Oplægget er baseret på erfaringer med gruppeterapi med sværere personlighedsforstyrrelser organiseret i den ambulante psykiatri. Der vil være mange kliniske eksempler.


Om tavshed og stilhed i psykoterapi

Foredrag i december med gløgg: Torsdag d 6. December kl. 19-21


Foredrag v. Jan Nielsen, cand. psych., ph.d., gruppeanalytiker;

lektor v. Institut for Psykologisk, Københavns Universitet.


Foredraget vil fokusere på et velkendt fænomen i psykoterapi, nemlig tavshed, stilhed og pauser. Disse fænomener kan (klassisk) forstås som modstand og forsvar, men oplægget vil afsøge andre måder at fortolke disse nonverbale ’ytringer’ på, bl.a. deres kommunikative potentialer. Hermed banes vejen for at betragte stilhed og pauser i et interpersonelt-relationelt perspektiv, og dermed kan fokus rettes mod hvordan terapeuten forholder sig til disse. Oplægget inddrager dermed også terapeutens psykologi – herunder modoverføring.


Begreber som tavshed, stilhed og pause lægger op til diskussion af fx. diagnostik (konflikt vs. deficit), teknik, refleksion og mentalisering, og terapeutens ’indre’ arbejde. Desuden kan et udviklingspsykologisk perspektiv også være produktivt. Endelig kan billedkunst, digtning og litteratur bruges til at belyse disse almenmenneskelige fænomener. Dvs. at ’hverdagens’ stilhed, tavshed og pauser også kan inddrages, da de er velkendte for os alle, og deltagerne opfordres derfor til at medbringe et eksempel hver på stilhed, tavshed og/eller pause.


Mht. faglitteratur kan et kig i Sterns ’The Present Moment’ (2004) kap. 12 (s. 197ff) anbefales (dansk udgave ’Det nuværende øjeblik’).


8. NORDISKE GRUPPETERAPISYMPOSIUM

6. – 8. JUNI 2013   I  København

Den nordiske matrix”

Er der noget der gør Norden til noget særligt? Er der noget, der binder os sammen, og er vi så ens, som vi undertiden bilder os ind?


Vi bryster os af særlige traditioner for konfliktløsning, men må erkende at denne tanke med mellemrum udfordres af virkeligheden. Vi tænker, at vi er tolerante, men har meget svært ved at integrere fremmede og byde dem velkommen.


Vi vil gerne udforske forskelle og ligheder i Norden – i tanke, adfærd og kultur og i udøvelse af gruppeterapi.


Arrangør: Institut for Gruppeanalyse, København

Lokal arrangementskomité: Hanne Larsson, Randi Luggin, Gerda Winther

Videnskabelig komité: Tove Mathiesen, Jan Nielsen, Stig Poulsen


Psykoser og gruppeanalyse

Med psykolog Lisbeth Andersen og sygeplejerske Pia Oppermann, begge gruppeanalytisk uddannede.

3. oktober 2013, kl. 19.00-21.00

Palægade 3, 1261 København K (der står: Psykologerne  i Indre By på dørtelefonen)


Neurobiologi, Udviklingspsykologi og gruppeanalyse

Med psykolog Hanne Larsson

28. november 2013, kl. 19.00

Palægade 3, 1261 København K


Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send