show_button.png

Få nyheder på e-mail

Indtast din e-mail her

Gau-D

Ansøgning

Optagelse på GAU Uddannelsen

 

Optagelse sker efter skriftlig ansøgning.  

Ansøgning sendes senest 15.11.19 

 

Ansøgningen kan indsendes til sekretariatets adresse, Att: Sekretariatet, eller på mail til Sekretariatet, iga@iga-kbh.dk. Alle ansøgere indkaldes til interview, hvorefter der tages stilling til optagelse.

Hvis du allerede nu ved, at du vil starte på uddannelsen bedes du tage kontakt til sekretariatet tlf 20598060 eller til GAU-Uddannelsen ved Lars Bo Jørgensen lars@psyc.dk

 

 

Download GAU-Diplom Ansøgningsskema

Optagelseskrav

Uddannelsen retter sig mod psykologer, psykiatere og andre med interesse for gruppeanalyse. Grundet særlige regler for videreuddannelse af psykologer optages kun et mindre antal ikke-akademikere med klinisk erfaring og med faglig relevant grunduddannelse, som sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere o.l.

Udover en faglig grunduddannelse forventes kendskab til grundlæggende psykoanalytisk teori og der kræves mindst to års klinisk erfaring under supervision. Ved klinisk erfaring forstås erfaring med klientkontakt, der er karakteriseret ved at klienten er hjælpsøgende grundet psykiske, psykosociale, samlivsmæssige, eksistentielle eller psykiatriske problemstillinger. Det kliniske arbejde kan have karakter af undersøgelse, vurdering, visitation, psykologisk rådgivning, behandling eller længerevarende terapi – svarende til, at kandidaten har haft mindst 150 timers klientkontakt og modtaget minimum 25 timers supervision på eget arbejde.
Ansøgere, som ikke fuldt ud opfylder disse betingelser, men i øvrigt er kvalificerede, kan i særlige tilfælde optages under forudsætning af, at der træffes aftale om at tilegne sig de manglende kvalifikationer, inden basisuddannelsen afsluttes.
Uddannelsen forventes godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab(DPS) og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUPS) og af Dansk Psykologforening, som led i specialistuddannelsen i Psykoterapi, samt øvrige relevante specialer.
Kandidaten skal i løbet af basisuddannelsen have haft minimum 50 timers gruppearbejde som er superviseret, hvoraf mindst 30 timer har været gruppeterapi (konfrontationstimer).
På diplomuddannelsen er det en betingelse at kandidaten har udøvet minimum 80 timers gruppeanalytisk psykoterapi, som har været bragt til supervision.
Der udstedes certifikat ved afslutning af basisuddannelsen og diplom ved afslutning af diplomuddannelsen. Det er en betingelse for udstedelse af certifikat/diplom, at kandidaten ikke har et højere fravær end 10 % i alle uddannelsens elementer.

Pris

Efter optagelse er tilmelding bindende for ét år ad gangen. Betaling kan dog ske kvartalvist for privatbetalende.

Prisen for undervisningsåret 2020 er kr. 32.500 for teori og supervision. Der må påregnes 14.000 til egen terapi. 

Prisen inkluderer deltagelse i hele programmet, artikelkompendium (ikke hele bøger) samt kaffe, the og mad i forbindelse med undervisningen.

 

Derudover må deltagere på uddannelsens 4. år påregne udgifter til deltagelse i international konference/ symposium elle lignende, der er godkendt af Instituttet.

Merit

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening som led i specialistuddannelsen i psykoterapi med følgende timetal:

  • 90 timer teori under 12.4.4.2.2. (Krav: 90 timer)
  • Supervision 100 timer i gruppe under 12.4.2. (Krav: 160 timer)
  • Personligt udviklingsarbejde 158 timer i gruppe.

og specialistuddannelsen i psykopatologi med følgende timetal:

  • 16 timer i diagnostik og psykopatologi 13.4.4.2.1. (Krav: 36 timer)
  • 30 timer i behandling 13.4.4.2.3 (Krav: 42 timer)

(NB: Supervision angives på skema der downloades fra DPs hjemmeside.)

 

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab som hovedfag i vejlederuddannelsen.


Der udstedes certifikat ved afslutningen af uddannelsen såfremt nedenstående krav er opfyldt.

Krav til gennemførelse af uddannelsen

For at få godkendt uddannelsen må kandidaten højst have 10% fravær på hver del pr. år. Hvert halve år foretages en gensidig evaluering lærere og kandidater imellem m.h.t. teori og supervision.

Krav til den 4-årige GAU-Diplom uddannelse

Kandidaten skal i løbet af uddannelsen gennemføre mindst 130 timers arbejde med grupper (konfrontationstimer). Minimum 80 timer skal bestå i gruppeanalytisk psykoterapi, højst 50 timer kan være anvendt (modificeret) gruppeanalyse.

Kravene til en gruppeanalytisk gruppe

Det skal være en ambulant gruppe. Gruppen skal være heterogent sammensat m.h.t. klienternes symptomatologi, personlighedsstruktur, sociale baggrund, uddannelse, arbejde m.v. således at det er muligt at arbejde analytisk.

Patienter med psykotisk problematik kan være en del af gruppen under de ovenfor nævnte forudsætninger. Gruppens varighed skal være mindst 1½ år og varigheden af den enkelte klients deltagelse i gruppen skal være mindst 1 år.

For at kunne gennemføre sådan et gruppeforløb skal kandidaten have samlet gruppen senest ved udgangen af første uddannelsesår. Kandidater kan arbejde sammen, således at der er to terapeuter i gruppen. De vil så modtage fælles supervision.

Co-terapeuter, der har gennemført uddannelsen tidligere, kan deltage i supervision mod betaling (deltagelse i supervisionsgruppe koster 1/3 af den samlede pris for uddannelsen, og giver desuden ret til deltagelse i storgruppe, forelæsninger, plenum og forplejning).

Kravene til en anvendt gruppe

Gruppen kan bestå af ambulante eller indlagte patienter, en pårørendegruppe, en personalegruppe el.lign. Gruppen kan være heterogent eller homogent sammensat m.h.t. symptomatologi og problemstillinger. Gruppen kan have andet formål end gruppeanalytisk terapi, f.eks. støttende terapi, edukation, træning, planlægningsarbejde, koordination eller lignende.

Gruppen skal have en vis kontinuitet i form af et planlagt mødeforløb for en bestemt gruppe deltagere.

Kandidater kan arbejde sammen således, at der er to terapeuter i gruppen. De vil så modtage fælles supervision.

 

Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send