show_button.png

Gau

Ansøgning

Optagelse sker efter skriftlig ansøgning. Denne indsendes til Sekretariatet.

 

Ansøgningen kan indsendes til sekretariatets adresse, Att: Sekretariatet, eller på direkte mail iga@iga-kbh.dk . Alle ansøgere indkaldes til interview, hvorefter der tages stilling til optagelse.

 

Hvis du allerede nu ved, at du vil starte på uddannelsen bedes du tage kontakt til sekretariatet på iga@iga-kbh.dk eller til uddannelsesleder Hanne Larsson på 

tlf 61 30 76 37 og mail psykolog@hanelarsson.dk


Download ansøgningsskemaet her:                                   

 GAU ansøgningsskema

Målgruppe og optagelsesbetingelser

Uddannelsen retter sig mod psykologer, psykiatere og andre med interesse for gruppeprocesser som grundlag for arbejdet med grupper f.eks. psykoedukation. pårørendegrupper, sorggrupper, supervisionsgrupper og undervisning.

Udover en faglig grunduddannelse forventes kendskab til grundlæggende psykoanalytisk teori og en vis erfaring med klientkontakt.
Ansøgere, som ikke fuldt ud opfylder disse betingelser, men i øvrigt er kvalificerede, kan i særlige tilfælde optages under forudsætning af, at der træffes aftale om at tilegne sig de manglende kvalifikationer, inden basisuddannelsen afsluttes.
Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUPS) og af Dansk Psykologforening, som led i specialistuddannelsen i Psykoterapi, samt øvrige relevante specialer.

På diplomuddannelsen er det en betingelse at kandidaten har udøvet minimum 80 timers gruppeanalytisk psykoterapi, som har været bragt til supervision.
Der udstedes certifikat ved afslutning af basisuddannelsen og diplom ved afslutning af diplomuddannelsen. Det er en betingelse for udstedelse af certifikat/diplom, at kandidaten ikke har et højere fravær end 10 % i alle uddannelsens elementer.


Pris

Prisen er kr. 32.500, som dækker teori og supervision for 2020. Der må påregnes 15.000 - 18.000 kr. til egen terapi.  Prisen reguleres én gang årligt. Derudover må deltagere på uddannelsens 4. år påregne udgifter til deltagelse i international konference/ symposium elle lignende, der er godkendt af Instituttet.

 

Institut for Gruppeanalyse har lokaler på Hejrevej 43,  2. sal, 2400 København NV, hvor undervisningen finder sted.


Overgangsordning – fra en 3-årig til 4-årig Gruppeanalytisk Uddannelse.
Kandidater der tidligere har gennemført en 3-årig gruppeanalytisk psykoterapi 
uddannelse kan opnå diplom som gruppeanalytiker  ved at gennemføre
et 4. år. Deltagelse forudsætter, at man har mulighed for at arbejde med en
analytisk gruppe.


Efter optagelse er tilmelding bindende for ét år ad gangen. Ved framelding efter optagelse på uddannelsen pålægges et administrationsgebyr på 3000 kr.

Betaling kan ske kvartalvist for privatbetalende.

Merit

Den 2-årige GAU-basisuddannelse udgør de to første år af den 4-årige GAU-diplomuddannelse. Basisuddannelsen giver mulighed for at fortsætte på 4. år, forudsat at kvalifikationskravene opfyldes. 

Hvis en ansøger allerede har erhvervet kompetencer svarende til 1. modul kan ansøges om at starte på 2. modul.

Basisuddannelsen opfylder Dansk Psykiatrisk Selskabs krav til bifag på vejlederuddannelsen, hvis kurset afsluttes med en skriftlig opgave.

Der udstedes certifikat ved afslutningen af uddannelsen såfremt nedenstående krav er opfyldt.

Krav til gennemførelse af uddannelsen

For at få godkendt uddannelsen må kandidaten højst have 10% fravær på hver del pr. år.
Hvert halve år foretages en gensidig evaluering lærere og kandidater imellem m.h.t. teori og supervision.

Kravene til en gruppeanalytisk gruppe

Det skal være en ambulant gruppe. Gruppen skal være heterogent sammensat m.h.t. klienternes symptomatologi, personlighedsstruktur, sociale baggrund, uddannelse, arbejde m.v. således at det er muligt at arbejde analytisk.

Patienter med psykotisk problematik kan være en del af gruppen under de ovenfor nævnte forudsætninger. Gruppens varighed skal være mindst 1½ år og varigheden af den enkelte klients deltagelse i gruppen skal være mindst 1 år.

For at kunne gennemføre sådan et gruppeforløb skal kandidaten have samlet gruppen senest ved udgangen af tredie uddannelsesår. Kandidater kan arbejde sammen, således at der er to terapeuter i gruppen. De vil så modtage fælles supervision.

Co-terapeuter, der har gennemført uddannelsen tidligere, kan deltage i supervision mod betaling (deltagelse i supervisionsgruppe koster 1/3 af den samlede pris for uddannelsen, og giver desuden ret til deltagelse i forelæsninger og forplejning).

Kravene til en anvendt gruppe

Gruppen kan bestå af ambulante eller indlagte patienter, en pårørendegruppe, en personalegruppe el.lign. Gruppen kan være heterogent eller homogent sammensat m.h.t. symptomatologi og problemstillinger. Gruppen kan have andet formål end gruppeanalytisk terapi, f.eks. støttende terapi, edukation, træning, planlægningsarbejde, koordination eller lignende.

Gruppen skal have en vis kontinuitet i form af et planlagt mødeforløb for en bestemt gruppe deltagere.

Kandidater kan arbejde sammen således, at der er to terapeuter i gruppen. De vil så modtage fælles supervision.

 

Uddannelsesledelse
GAU´s daglige ledelse forestås af Hanne Larsson, psykolog@hannelarsson.dk 

 

LÆRERSTABEN

Klinisk psykolog Lars Bo Jørgensen
Klinisk psykolog Helene Krasnik
Klinisk psykolog Hanne Larsson
Klinisk psykolog Gerda Winther

Klinisk psykolog Paul Benér
Speciallæge i almen medicin Henrik Lund-Jacobsen  

Alle lærere er godkendte supervisorer i DP og DPS.

 

 

 

Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send