show_button.png

Referat af Generalforsamlingen 2010

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og referent. 
  2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
  3. Formandens beretning v/Michael Münchow
  4. Selskabets økonomi v/Lars Bo Jørgensen
  5. Indkomne forslag fra medlemmerne 
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Evt. 

AD.1.

Ulla Martini Mikkelsen blev valgt som ordstyrer og Lars Bo Jørgensen som referent. 


Ad. 2. 

Referatet fra sidste generalforsamling blev godkendt uden kommentarer. 


Ad. 3 

Michael Münchow gennemgik det forløbne års aktiviteter, herunder to internationale temadage, medlemsmøder, mediangruppen samt GAS’ bidrag til FPAPs Fælleskonference. Endvidere skitseredes kommende aktiviteter, herunder temadag i samarbejde med FPAP om ADHD og efterårets internationale arrangement med den amerikanske psykoanalytiker og gruppeterapeut Richard Billow. Endelig blev der rettet en tak til alle som har bidraget til selskabets arbejde og særlig Sten Martini for arbejdet med GAS’ hjemmeside.


Ad. 4 

Økonomi v. kasserer Lars Bo Jørgensen.

Selskabet kom ud med et underskud på kr. 4527,00. I løbet af året har vi udbetalt kr. 5000,00 

som garantisum til Fællesforeningen. 

Økonomi løber rundt. Der indstilles ikke til kontingentforhøjelse. Bestyrelsens generelle 

indstilling er, at selskabets aktiviteter skal kunne ”hvile i sig selv”, således at indtægter og udgifter balancerer.

Bilag og regnskab kan udleveres ved henvendelse til kasserer. 

 

Ad.5 

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.


Ad.6. 

Valg til bestyrelse.

Helle Østerby Andersen genopstillede og blev genvalgt. 

Lisbeth Hagenbøl var på valg og ønskede ikke genvalg.

Suppleant Per Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen som fast medlem. 

Søren Dahm og Marianne Malm blev valgt som suppleanter.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er : Michael Münchow (formand), Lars Bo Jørgensen (kasserer) og Ulla Martini Mikkelsen. 


Ad.7. 

Birgitte Sadusky blev genvalgt som revisor, og Mogens Petersen fortsætter som revisorsuppleant.


Ad. 8. 

Kontingent for 2010. 

Bestyrelsen indstiller, at selskabet fastholder det årlige kontingent på kr. 400,-. 


Ad. 9. Der var intet til eventuelt. 

Referent: Lars Bo Jørgensen


Få nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send