show_button.png

Generalforsamling 2009

Referat af Generalforsamling i Gruppeanalytisk Selskab

Tirsdag d. 17. Marts 2009 kl. 20 - 21 
Fælleshuset, Høffdingsvej 22, 3. Sal; 2500 Valby.


Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
 3. Formandens beretning v. Michael Münchow
 4. Selskabets økonomi v. Lars Bo Jørgensen
 5. Indkomne forslag fra medlemmerne
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

  Michael Münchow (på valg i år) genopstiller til formandsposten

  Ulla Martini Mikkelsen (på valg i år) genopstiller til bestyrelsen

  Lars Bo Jørgensen (på valg i år)

  Lisbeth Hagenbøl (ikke på valg i år)

  Helle Østerby Andersen (ikke på valg i år)

  Ole Jacob Storebø, suppleant (på valg i år)

 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Fastsættelse af kontingent for 2009 Evt.


Ad 1.

Ulla Martini Mikkelsen vælges som ordstyrer., og Lisbeth Hagenbøl vælges som referent.

Ordstyrer konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.


Ad 2.

Referat fra generalforsamlingen 2008 godkendes.


Ad 3.

Formanden gennemgår årets aktiviteter i Gas regi herunder mediangruppen som er vel etableret og fortsætter med samme gruppeleder, medlemsmøder 1. mandag ca.hver anden måned, hvor GAS bl.a. havde besøg af Katarina Härnring og Jessica Lindström fra Malmø Högskola, som fortalte om deres etablering af en gruppeanalytisk gruppe med unge studerende. GAS`s 25-års jubilæum i efteråret 2008 havde budt på faglige indlæg fra de tidligere formænd for GAS og var velbesøgt. Et nyligt lørdagsarrangement med Farhad Dalal fra UK havde omhandlet bl.a. tavshed i terapi og mangfoldighed i organisationer.


Forelæsningsrækken over psykoanalytiske teorier er afsluttet, og har udvist et underskud, og alternative tilmeldingsformer nævnes som en mulighed ved en evt. ny forelæsnngsrække med start i 2011.


Formanden nævner desuden nogle kommende arrangementer samt ønsket om at forsætte medlemsmøderne ca. hver anden måned og inviterer til forslag vedr. emner.

Beretningen godkendes.


Ad. 4.

Kassereren fremlægger og gennemgår regnskabet. Dette godkendes af generalforsamlingen, idet et gammelt mindre lån til GAS-London afskrives i næste regnskabsår. Endelig godkendelse af regnskabet afventer revisor Birgitte Saduskys  underskrift, som ikke var nået frem til generalforsamlingen.

Mht. økonomien står Naja Bonnevie for opkrævning af kontingent og holder styr på medlemslisten.

Pr.1.1.2009 har GAS 103 medlemmer.


Ad. 5.

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmer.


Ad. 6.

Michael Münchow genvælges som formand,  Ulla Martini Mikkelsen genvælges, Lars Bo Jørgensen genvælges. Per Sørensen og  Ole Jacob Storebø vælges som suppleanter.


Ad. 7.

Birgitte Sadusky og Mogens Petersen genvælges som revisor og revisorsuppleant.


Ad.8.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat sættes til 400,00 kr. pr. år for almindelige medlemmer og 100,00 kr. pr. år for studerende.

Bestyrelsens forslag vedtages.


Ad. 9.

Der udtrykkes fra et medlem beklagelse over akustikken i Fælleshusets  store rum, og der lægges op til, at GAS foreslår Fællesforeningen at tage dette op og evt. forbedre akustikken med lydabsorberende elementer.

Hjemmesiden er blevet væsentligt forbedret, og der udtrykkes generel tilfredshed med den.


Michael opfordrer medlemmerne til at komme med forslag til nye arrangementer og medlemsmøder.


Ordstyreren afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden.

Referent: Lisbeth HagenbølFå nyheder på e-mail

Indtast dine oplysninger herFPAP - Fælleskonference 2018 - Program.pdf

 

GAS Filmklub    

se mere under GAS 

 

 


Der blev desværre ikke fundet nogle nyheder, som passede med din søgning. Prøv igen.


 Der er nu åbent for tilmelding til mediangruppen i foråret 2019.

Se programmet og hvordan du tilmelder dig her:

mediangruppe forår 2020 


Forum - opgaveskrivning og oprettelse af grupper.pdf
 


GAS mediangruppe fprår2020

optager nye medlemmer for 2020

 


 

Gruppeleder Margit G. Jørgensen, psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker

Sted: Hejrevej 43, 2400 KBH NV                                                                 Læs mere

mediangruppe forår 2020 
 

 

 Aktuelle bøger:

"Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager.

Bogen tager fat på to vigtige emner i arbejdslivet:

Kærlighed til opgaven, organisationen og mellem de mennesker, der arbejder i organisationen.

Ensomhed, der er noget ganske andet end at være alene, ensomhed kan være en naturlig følge af rolle og fag, men også en personlig oplevelse af at være ensom og uden kontakt til andre vigtige personer i arbejdslivet.
 

Birgitte Bonnerup er bestyrelsesmedlem i IGA og lærer på OPU. Annemette Hasselager er jævnligt stabsmedlem på OPUs konferencer.

se mere:

http://hansreitzel.dk/Organisation-og-Ledelse/Kærlighed-og-ensomhed-i-arbejdslivet/9788741266640

 

Få nyheder på email

Tast email og send